Zmluvné podmienky

 

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu www.oxishop.sk

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.oxishop.sk
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.oxishop.sk
» objednávka - kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky, alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.oxishop.sk. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu, a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu oxishop.sk, e-mailom na adresu: oxishop.sk@gmail.com. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná e-mailom, alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti, má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, a to písomne e-mailom na oxishop.sk@gmail.com, alebo poštou na našej adrese; spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí;
» tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie však na dobierku.

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný; vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú o náklady za prepravu vo výške 4,- EUR v lehote 7 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný; vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, zníženú o náklady za prepravu vo výške 4,- EUR, a tiež zníženú z kúpnej ceny tovaru v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru, a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu; v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

d) V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v 4a) týchto obchodných podmienok; odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné, a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

e) Kupujúci, ktorý sa rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy v čase, ked zásielka bola už vyexpedovaná a odoslaná, je povinný si túto zásielku prevziať a následne zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, a to písomne e-mailom na oxishop.sk@gmail.com, alebo poštou na našej adrese; spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí. Tovar zašle kupujúci predávajúcemu naspäť doporučene a poistený, nie však na dobierku. Predávajúci vráti kupujúcemu celkovú sumu za vrátenú zásielku zníženú o vzniknuté náklady na poštovné zo strany predávajúceho.

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia (expedície) objednávky je obvykle 1-5 pracovných dní od jej potvrdenia (t.j. od zmeny stavu objednávky na: Spracováva sa). V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru, je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje odovzdanie zásielky s tovarom prepravnej spoločnosti. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru); pri prístrojoch návod na používanie, prípadne záručný list.

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď e-mailom, alebo telefonicky. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra, alebo bude potrebné dodávku opakovať viac, ako 2x, z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci vo výške 10,- EUR.

d) V prípade, že si kupujúci praje uložiť zásielku na pošte, pošta uskladní zásielku na max.17 dní. V tejto lehote je zákazník povinný si zásielku prevziať.
Ak tak neurobí a dobierková zásielka sa vráti predávajúcemu, pri nasledujúcej objednávke, alebo vyžiadanom opakovanom odoslaní tej istej zásielky, bude výsledná suma navýšená o náklady na poštovné z predchádzajúcej nevyzdvihnutej objednávky (zásielky).
Zákazník, ktorý si nevyzdvihol zásielku v odbernej lehote a tá sa vrátila predávajúcemu a bude mať záujem si znova objednať tovar, môže tak urobiť, ale spôsob platby za objednaný tovar bude mať obmedzený len na platbu vopred na účet, bez možnosti dobierky.

e) Odoslaním (potvrdením) objednávky v e-shope vzniká kupujúcemu povinnosť si objednaný tovar prevziať v odbernej lehote podľa zvolenej formy dodania a za objednaný tovar a prepravné náklady predávajúcemu riadne zaplatiť. V prípade, že túto povinnosť nesplní, budú náklady vzniknuté predávajúcemu z nedodržania kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho vymáhané súdnou cestou.


6. Ceny tovaru

Ceny, uvedené v našom internetovom obchode, sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie, alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Uvedené ceny sú konečné - nie sme platcami DPH.

7. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti. 
 

Forma dodania:

- Slovenská pošta - doporučená zásielka I.triedy

 

Spôsob úhrady:

a) dobierka - platí len pre zákazníkov zo Slovenska
b) platba vopred na účet:

- na SK účet  vedený v eurách: 

- paypal

 

CENA POŠTOVNÉHO:  

(hmotnosť balíka do 5kg)

Základné poštovné, platí aj pri platbe vopred na účet:

    - Slovenská pošta - SR, zásielka I.triedy .......................... 3,00€

    - Slovenská pošta - SR, 1.trieda (max. do hm. 500g) ...... 2,30€

    - Kuriér - balík na adresu v SR .............. .......................... 3,30€

 

Dobierka:

+ 1 € k základnému poštovnému (platí len pre dobierky vrámci Slovenska)


Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

b) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

c) Pri hmotnosti balíka nad 10kg bude účtované individuálne účtované podľa tarify Slovenskej pošty

8. Záruka, reklamácie a servis

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady zavinené výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi, alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou, prepätím po údere blesku a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie vecí (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

f) Reklamovaný výrobok je, po predchádzajúcej dohode, nutné zaslať späť na korešp. adresu sídla, pokiaľ predávajúci neurčí inak. 

                Adresa:  OxiSK

                             Istebné 154

                   02753 Istebné nad Oravou

 

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa ukončí reklamačné konanie: odovzdaním opraveného výrobku; výmenou výrobku; vrátením kúpnej ceny výrobku; vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku; písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

POSTUP REKLAMÁCIE:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte, prosíme, nasledujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu oxishop.sk@gmail.com, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt, na ktorom Vás zastihneme; názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis závady.

2) Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

3) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre, je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.
Vo vlastnom záujme pre urýchlenie reklamácie, prosíme, zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá Vám bude zaslaná e-mailom.

9. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade potreby akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailu, príp. telefonicky, na e-mail uvedený v kontaktoch.